مقاله اپيدميولوژي سوختگي هاي منجر به فوت در شهرستان اردبيل طي سال هاي 1376 تا 1385

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اپيدميولوژي سوختگي هاي منجر به فوت در شهرستان اردبيل طي سال هاي 1376 تا 1385 :

مقاله اپيدميولوژي سوختگي هاي منجر به فوت در شهرستان اردبيل طي سال هاي 1376 تا 1385 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است, در زمستان 1388 در مجله علمی پزشکی قانونی از صفحه 252 تا 256 منتشر شده است.
نام: اپیدمیولوژی سوختگی های منجر به فوت در شهرستان اردبیل طی سال های 1376 تا 1385
این مقاله دارای 5 صفحه می‌باشد, که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سوختگی
مقاله مرگ و میر
مقاله خودکشی
مقاله اردبیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: صدمات ناشی از سوختگی از مسایل مهم بهداشتی بوده و از علل اصلی عوارض و مرگ و میر در کشورهای در حال توسعه به شمار می آیند. پیش تر مطالعه اپیدمیولوژیک در رابطه با مرگ و میر ناشی از سوختگی در شهرستان اردبیل صورت نگرفته بود, این مطالعه با هدف بررسی اپیدمیولوژیک سوختگی های منجر به فوت در شهرستان اردبیل طی سال های 1376 تا 1385 صورت گرفت.
روش بررسی: این مطالعه از نوع مقطعی بود, داده های مربوط به مرگ ناشی از سوختگی ها از پرونده های موجود در بایگانی بیمارستان فاطمی و مرکز پزشکی قانونی اردبیل که شامل کلیه مرگ های ثبت شده ناشی از سوختگی بود جمع آوری گردید. برای مقایسه های انجام گرفته, میزان های اختصاصی برحسب سن و جنس و سایر متغیرها محاسبه شد. برای آنالیز داده ها از نرم افزار آماری SPSS ویرایش 15 استفاده شد.
یافته ها: در طول سال های 1376 لغایت 1385, در مجموع 65 مورد مرگ ناشی از سوختگی ثبت شده بود. متوسط میزان مرگ و میر در مردان و زنان به ترتیب 86/1 و 88/0 نفر به ازای هر 100,000 نفر در سال محاسبه شد. شایع ترین عامل سوختگی آب جوش بود. 3/41% از مرگ های ناشی از سوختگی به علت خودسوزی به منظور خودکشی انجام گرفته بود. رابطه آماری معنی داری بین میزان مرگ و میر و سن و جنس یافت شد.
نتیجه گیری: دراین مطالعه نسبت مرگ و میر ناشی از سوختگی به علت خودسوزی بیش از مطالعات مشابه بود لذا پیشنهاد می شود مطالعات جامع تری برای بررسی علل و زمینه های خودسوزی در اردبیل انجام پذیرد.

لینک کمکی