ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي سکوهاي ثابت فلزي دريايي بادرنظر گرفتن اندرکنش خاک - شمع - سازه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي سکوهاي ثابت فلزي دريايي بادرنظر گرفتن اندرکنش خاک - شمع - سازه :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي مهندسي عمران و محيط زيست

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

باتوجه به ماهیت تصادفی زمین لرزه ها و به تبع آن پراکندگی موجود درنتایج حاصله ازتحلیل نیازها به ابزاری دقیق برای ارزیابی صحیح و درک واقعی ازررفتارسیستم های سازه ای و همچنین براورد مناسب ازخسارات احتمالی واردبرسازه و به دنبال آن تصمیم گیری منطقی دربرابر اثرات ناشی اززمین لرزه بیش ازپیش اهمیت پیدا می کند ساده ترین و قاب لدرک ترین روش استفاده ازمنحنیهای شکنندگی است این منحنی ها با استفاده ازتعدادزیادی تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی احتمال تجاوز پارامترمهندسی انتخابی را ازیک مقدارمعین به ازای پارامتری اززمین لرزه ارایه میدهند هدف اصلی این پژوهش ارزیابی لرزه ای یکی ازسکوهای دریایی جکت برمبنای سطح عملکرد ازطریق بدست آوردن توابع و منحنیهای شکنندگی می باشد دراین مقاله یکی ازسکوهای درحال بهره برداری واقع درمنطقه خلیج فارس به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده و بااستفاده ازنرم افزار OpenSees یک مدل سه بعدی غیرخطی ازاین سازه بالحاظ کردن اثرات اندرکنش شمع - خاک - سازه و شرایط واقعی دریا ایجادشده و سازه را به روش انالیز دینامیکی غیرخطی افزاینده تحت اثررکوردهایی با مشخصه ی شدت نسبتا زیاد درفاصله متوسط قرارمیدهیم درادامه به منظور اطمینان ازعملکرد صحیح این جکت حین زلزله و پیش بینی خسارات احتمالی به ترسیم منحنی شکنندگی لرزه ای براساس شدت زلزله پرداخته خواهد شد درانتها به این نتیجه خواهیم رسید که باتوجه به میزان اسیبهای گفته شده درسطحی یکسان ازشدت لرزه ای میزان احتمال فراگذشت ازیک سطح اسیب و یابه عبارت بهتر میزان اسیب پذیری عرشه این سکو ازپایه آن بیشتر است

لینک کمکی