ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي ساختمانهاي شهرگلپايگان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي ساختمانهاي شهرگلپايگان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي مهندسي عمران و محيط زيست

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

هدف ازتحقیق حاضر شناخت وضعیت موجود گونه های مختلف ساختمانهای متداول شهری درشهرگلپایگان و ارزیابی اسیب پذیری آنها دربرابر سطوح مختلف زلزله می باشد این کارباتوجه به نتایج بدست آمده ازمطالعات ژئوتکنیک درمناطق مختلف شهر و ارزیابی تعدادی ازساختمانهای موجود درسطح شهر که به صورت تصادفی انتخاب میگردند صورت می پذیرد برای این منظور ازبین روشهای مختلف ارزیابی کمی و کیفی روش ارزیابی اسیب پذیری اریا انتخاب شد و باجمع اوری اطلاعات مورد نیاز هرساختمان انتخابی اسیب پذیری آن به کمک روش اریا محاسبه گردید و وضعیت آن دریکی ازچهارگروه خسارت کم قابل استفاده خسارت متوسط تعمیر الزامی خسارت زیاد بازسازی الزامی و خسارت خیلی زیاد خرابی و ریزش ساختمان طبقه بندی شد

لینک کمکی