مقاله انعطاف پذيري محيط و تاثيرآن بر رفتار کودکان بي سرپرست

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله انعطاف پذيري محيط و تاثيرآن بر رفتار کودکان بي سرپرست :

چکیده

رشد کودک تحت تأثیر عوامل مهمی نظیر عوامل جسمانی و اجتماعی است. عدم توجه به هر یک از این عوامل تاثیر گذار در تغییر و تبدیل عوامل جسمانی و مهمتر از همه روحی روانی کودک تاثیر چشم گیر دارد. یکی از موارد مهم فضایی است که کودکان در آن رشد می کند. فضا و محیط هم در پرورش جسمی و هم در رشد و بالندگی روحی, روانی کودکان, تاثیرگذار است. برآورد هر یک از نیازهای تاثیرگذار در رشد کودک نیازمند فضایی است تا عوامل و ابزار برآورد نیازها را در خود جا دهد و شرایط مورد نیاز را فراهم آورد. انعطاف پذیری در معماری مقولهای است که پاسخ گوی بسیاری از نیازهای تغییر پذیر در فضاهای معماری به شمار می رود. تأمین شرایط آسایش وابسته به مقتضیات سنی, سلایق بشری و نحوه جریان بهتر عملکردها در داخل فضا به واسطه فراهم آوردن انعطاف پذیری در معماری مقدور می باشد. هدف این تحقیق بررسی فضاهای معماری انعطاف پذیر و سرزنده می باشد و آیا می تواند کمبود های ناشی از نداشتن خانواده را برطرف نماید و در رفتار افراد تاثیر گذار باشد و باعث تعامل اجتماعی و هویت بخشی کودکان بی سرپرست گردد. روش تحقیق تاریخی- تفسیری و همچنین روش توصیفی – تحلیلی می باشد. ابزار گرد آوری اطلاعات با استفاده از بانک های اطلاعاتی ,بررسی های میدانی, مطالعات اسنادی, مصاحبه و مشاهده می باشد.

واژه های کلیدی: معماری, طراحی داخلی, انعطاف پذیری, فضا,کودک

-1 نویسنده مسئول: دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری

-2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی,واحد تهران مرکز

1

-1مقدمه

اختلاف عمده موجود بین افراد در نتیجه دو عامل مهم)وراثت(و)محیط(است.عامل وراثت مربوط به ژنها و دومین عامل,یعنی محیط به دو قسمت تقسیم میشود:محیط قبل از تولد,(شامل زندگی جنینی کودک)محیط بعد از تولد شامل خانه,مدرسه و;

(دوبس, پیژون (322:1366 بطور کلی اگر در زندگی کودکان زمینه مساعد برای پرورش و تخیلات آنها وجود نداشته باشد,اصولا خلاقیتهای آنها

ابتدایی مانده و رشد چشمگیری نخواهند داشت,نظیر کودکانی که در پرورشگاهها و پانسیونهای مخصوص کودکان بدون والدین,بزرگ میشوند.( اولیور فراری(27:1367
طراحی محیط کالبدی واجد کیفیت مطلوب, سبب تعریف سرزندگی در محیط می شود. در واقع می توان گفت که سرزندگی یکی از مؤلفه های سازنده کیفیت کلی طراحی یک محیط است. یک محیط متشکل از سه بعد درهم تنیده کالبد, فعالیت ها, تصورات است.ایجاد یک محیط سرزنده توسط سه مؤلفه کلی صورت می گیرد. ( گلکار(55:1380

جدول–1سه مولفه کلی محیط سرزنده
-1مولفه عملکردی • نفوذپذیری (فیزیکی), گوناگونی (فعالیتها), انعطاف پذیری
• کیفیت امنیت محیط برای فعالیت ها
-2 زیباشناختی-تجربی • نفوذ پذیری (بصری), گوناگونی (فرم ها), خوانایی, انعطاف پذیری, تناسب
بصری, غنای حسی و رنگ تعلق, امنیت

-3مولفه زیست محیطی • کیفیت اقلیم خرد فضاها (آسایش اقلیمی) شامل: آفتاب گیری, سایه اندازی,
باد, رطوبت و ;
• کیفیت اصوات, بو و رایحه محیط
• تقلیل آلودگی ها (هوا, زمین, آب)

-2تعامل کودک با محیط

بارکر موسس ” روانشناسی اکولوژیک “, عقیده دارد بین ابعاد فیزیکی -معماری و رفتاری” قرارگاه های فیزیکی -رفتاری “رابطه خاصی وجود دارد که آن را با مفهوم همساخت بیان می کند. (مرتضوی ( 20:1376 در تمام موجودات زنده به موجب قانون تاثیر و تاثر بخشیدن در محیط تمایل به سازش با محیط وجود دارد, به این ترتیب که کودک کوشش دارد با محیطی که در آن زندگی می کند سازش نماید و خود را با آن منطبق سازد و به اعتقاد پیاژه سازش با محیط یکی از دوصورتهوش در انسان است.

کودک در ابتدا سعی می کند که محیط را با سیستم درونی و هوش خود سازش دهد, ولی چون این همیشه نمی تواند امکا نپذیر باشد و کودک با موارد و مسائلی مواجه می شود که با تجارب قبلی اش متناسب نیست, از این رو خود را با تجربه جدید سازگار می نماید.بنابراین کودک فعلپذیر محض نیست .به عبارت دیگر همانطورکه در نمودار1 دیده می شود, می توان سازش با محیط را تعادلی بین درونسازی و برونسازی دانست(مقدم ( 29:1366 در حقیقت, تجرب هی هر فرد در زندگی و

2

مهارت هایی که کسب می نماید مربوط به شرایط محیطی و محصول تاثیر متقابل میان آن فرد و محیطی است که در آن زندگی می کند, فعالیت به عنوان عامل اصلی رشد و یادگیری کودک فرآیندی است که در ارتباط با فضا و محیط کودک, رشد همه جانبه او را موجب می گردد و محیط با ایجاد فرصت و تحریک و تشویق کودک در رفتار او تاثیر می گذارد(شریعتمداری( 80:1385 .از این رو محیط باید حمایت کافی برای رشد مطلوب کودک به عمل آورد.

تاثیر بر محیط سازش با تاثیر از محیط
( درونسازی ) محیط ( برونسازی )
نمودار -1 نحوه ارتباط کودک با محیط(مقدم(29:1366

-3محیط و قوه خلاقه کودک

آلبرت انیشتین : تخیل از دانش مهم تر است, چرا که دانش محدود است, در حالی که تخیل همه علم را در بر می گیرد . درون هر کودک انگیزه ای برای خلق کردن وجود داردکه آماده بیدار شدن است, اما به وجود آوردن شرایط به منظور حمایت از تلا شهای خلاقانه ی کودکان به ما بستگی دارد .کارل راجرز روان شناس اظهار می دارد: اگر قرار است انسان خلاقانه عمل کند به دو ویژگی امنیت روانی و آزادی روانی نیاز خواهد داشت.باید به این نکته توجه نمود که زیبایی تفکر کودک در نامقید بودن آن است.دنیا در نظر کودکان قابل انعطاف و مطابق اراده آنها قابل تغییر است,کودک با قوه تخیل قوی خود,حتی می تواند بر محسوسات غلبه کرده و در ذهن خود دنیا را به هر شکل که بخواهد در بیاورد (فیشر, (1386:73 رفتار کودکان نیاز به داشتن محدودیت هایی دارد و باید مطابق نیازهای جامعه شکل بگیرد, اما بیان نمادین آنها نباید خیلی محدود به شرایط محیطی بشود.کودکان برای آزمایش چیزهای جدید باید به اندازه کافی احساس امنیت کنند و آزادی لازم با در نظر گرفتن محدودیت هایی در اختیار آنها قرار گیرد.

لینک کمکی