مقاله استفاده از فن آوري هاي نوين براي ارتقاي مولفه هاي امنيت ملي و شهرهاي مرزي – مطالعه موردي استفاده ازتکنولوژي ماهواره اي و علم سنجش از دور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله استفاده از فن آوري هاي نوين براي ارتقاي مولفه هاي امنيت ملي و شهرهاي مرزي – مطالعه موردي استفاده ازتکنولوژي ماهواره اي و علم سنجش از دور :

چکیده

درحال حاضر عمده¬ترین هدف پدافند غیرعامل, ایمن سازی و کاهش آسیب¬پذیری زیرساخت¬های مورد نیاز مردم است تا بتدریج شرایطی را برای امنیت ایجاد نماید. این گونه اقدامات مهم در اکثر کشورهای دنیا یا انجام شده و یا در حال اقدام است. پنجاه سال از پرتاب نخشتین موشک حامل ماهواره ساخت بشر می¬گذرد و اکنون پس از گذشت نیم قرنی که در طول تاریخ تمدن بی-نظیر بوده است. انقلابی که ماهواره¬ها در صنعت ارتباطات ایجاد کرده¬اند بسیار چشمگیر است. با وجود ماهواره¬ها موانعی مانند کوه¬ها ودریاها در برقراری ارتباط وجود ندارد. با پیشرفت علم و تکنولوژی استفاده از فن¬آوری نوین در ابعاد مختلف بسیار لازم و ضروری است . دراین مقاله ابتدا به تعریف و بررسی مقوله امنیت و امنیت ملی پرداخته شده است و در ادامه با معرفی تکنولوژی ماهواره¬ای و نقش آنها در اتقای مولفه¬های تامین امنیت ملی پرداخته شده است. در پایان می¬توان نتیجه گرفت استفاده از تکنولوزی نوین باعت ارتقای مولفه¬های امنیت ملیدر کشور و مخصوصاً شهرهای مرزی خواهد شد.

واژگان کلیدی: امنیت ملی, فنآوری های نوین, تکنولوژی ماهواره ای, علم سنجش از دور

مقدمه:
بهرهگیری از ماهوارههای پیشرفته این امکان را فراهم ساخته است که بتوان اطلاعـات تصـویری, شـنود, سـیگنال, مـوقعیتی و هشــدار اولیــه را در هــر لحظــه از شــب یــا روز و در شــرایط مختلــف آب و هــوایی از نقــاط و منــاطق دلخــواه, تهیــه نمود(فریدل,1382,ص.(19 در ابتدا استفاده از ماهواره هیچ نقشی در تامین امنیت و جنگهای اطلاعـاتی نداشـت, امـا امـروزه ماهواره به عنوان یکی از اصلیترین ابزار مورد استفاده در جنگهای اطلاعاتی و کسب دادها مطرح اسـت(تافلر,1362,ص.(12در حال حاضر کشورهای قدرتمند با بهرهگیری از فناوری نوین ماهوارهای, این توانایی را به دسـت آوردهانـد کـه بتوانـد بـه طـور شبانهروزی, نسبت به کسب اطلاعات از بخشهای مختلف یک کشور اقدام نمایند. نوآوری فرایند پیچیده ای است که خلاقیـت مقئمه ی آن است و خود نیز لازمه حیات و توسعه در هر ساز وکاری مب باشد. تذکر این نکته ضروری است که نـوآوری الزامـاً با فناوری های پیشرفته توام نیست لکه می توان با اعمال نوآوری بر ترکیبی از تکنولوژی سنتی و سطح پـایین بـه امـر توسـعه پرداختف در واقع نوآوری تنها به نوآوری فناورانه محدود نمی شود بلکه شامل نـوآوری در دکتـرین و تاکتیـک نیـز مـی باشـد.

3102

سالیان متمادی است که فناوری های فضایی ابزاری برای قدرت نمایی علمی و نظامی کشورها شده است. این فناوری در سـال های اخیر وارد مقوله اقتصادی و امنیتی و فرهنگی هم شده است و سایه خود را بر تمامی ارگان زندگی بشر می گستراند.

بیان مسئله:
بدیهی است که هر کشوری دارای نگرانی های امنیتی از ناحیه سایر کشورها میباشد. به طوری که میخواهد همـه چیـز را در مورد وضعیت آنها بداند و از اطلاعات خودش در مقابل آنها کمال حفاظت را بنماید, این مطلب اهمیت بیان سـان تـزو ژنـرال و متفکر نظامی چینی در کتاب هنر جنگ, را مشخص میسازد که گفته است:” اگر دشمن را بشناسـی و خـود را هـم بشناسـی, لازم نیست از نتیجه صد نبرد, بترسی و چنانچه خود را بشناسی, اما دشمن را نشاسی برای هر پیروزی که به دست آوردی یک شکســت هــم تحمــل خــواهی کــرد و اگــر نــه خــود را بشناســی و نــه دشــمن را, د ره نبــردی از دشــمن شکســت خــواهی خورد”(بیل,1371,ص.(25 در این قرن که عصر اطلاعات نام گذاری شده است, تجربه جنگ های اخیر از جمله عملیات توفـان صحرا در خلیج فارس در سال 1991, جنگ کوزووو در سال 1999 و جنگ سلطه (اشغال عراق) در سال 2003 نشان می دهد که جنگ های مدرن آتی بر پایه اطلاعات و فناوری هدایت خواهند شد, زیرا قوای نظامی از سامانه هـای سناشـایی بـا توانـایی رویت, شنود, هدایت و همچنین توان تسلیحاتی بالا برای حمله از راه خیلی دور استفاده خواهد نمود و آنهـا بـا بهـره گیـری از فناوری سنجش از دور ماهواره ای و غیرماهواره ای می توانند با قابلیت های دقیقی تصویربرداری, شنود, موقعیت یابی کـرده و جنگ افزار ها را هدایت نمایند. برای کشورهایی که در معرض تهدید استکبار به خصوص آمریکا قرار گرفته است. ایـن موضـوع از حساسیت ویژه ای برخوردار است و طبیعی است که دشمن با صرف هزینههای گزاف به طور پیوسـته مشـغول جمـع آوری, پردازش و تجزیه و تحلیل اطلاعاتی کشور به خصوص در بعد توانمندی های نظامی و راهبـردی مـیباشـد. شناسـایی و پـایش مراکز و تجهیزات حساس و فعالیتهای نظامی اقتصادی و حیاتی کشور از اقدامات بدیهی دشمن برای استفاده در مقاصد فعلی و آینده اش میباشد.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
اولین و مهمترین اقدام دشمن علیه کشورهای هدف, جمعآوری اطلاعات از طریق شناسایی با استفاده از ابزارهـای گونـاگون از جمله ماهوارههای تصویربرداری میباشد. تجهیزات شناسایی با پیشرفت فناوری, توانایی تصویربرداری , شنود و کشف سـیگنال موقعیتیابی هشدار اولیه و هدایت جنگ افزارها را دارا میباشند. با استفاده از مقابلـه بـه مثـل و اسـتفاده از الگوهـای پدافنـد غیرعامل میتوان این تهدیدات را به فرصت تبدیل کرد. با استفاده از تصاویر ماهوارهای میتـوان شـاخص هـای امنیـت ملـی و امنیت را در کشور گسترش داد.

اهداف تحقیق
– هدف اصلی
ارائه الگوهای مناسب برای استفاده از تکنولوژِ ماهواره ای تصویربرداری در کسب اطلاعات اهداف فرعی

– شناخت روش های تصویر برداری ماهوارهای و مولفه های موثر بر آن
– شناخت توان تصویر برداری ماهواره ای

– شناخت پارامترهای موثر در تصوبرداری ماهوارهای و نقش آن در تامین امنیت ملی کشور

پیشنیه تحقیق

در خصوص تصویربرداری و استفاده از علم سنجش از دور تاکنون تعدادی از مراکـز علمـی و تحقیقـاتی و همچنـین محققـین نظامی و غیرنظامی اقدام به انجام مطالعات و تحقیقات مختلف و پراکنده ای نموده اند. این تلاش ها عمدتاً حول محور مسـائل

3102

تخصصی ماهواره ها, رو شها و سنجنده های تصویربرداری و کاربردهای گوناگون ماهواره متمرکز بوده است و بخش محـدودی از تحقیقات مربوط به استفاده از فن آوری نوین در تامین امنیت کشور و مخصوصاً مرزها پرداخته شده است

لینک کمکی