مقاله ارزيابي ژرم پلاسم هاي بين المللي خلرداراي نوروتوکسين کم درکشت پاييزه درشرايط ديم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي ژرم پلاسم هاي بين المللي خلرداراي نوروتوکسين کم درکشت پاييزه درشرايط ديم :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
تعداد صفحات:6
چکیده:
خلرموارداستفاده زیاید ازجمله چرا تولید علوفه خشک حفاظت خاک اصلاح ساختمان خاک بعنوان کودسبز مصرف سیلو وچرای احشام دارند این گیاه دارای ترکیب ضدتغذیه ای نوروتوکسین بوده اگزالیل دی امینو پروپیونیک اسیدکه با تاثیر برسیستم های عصبی مرکزی سبب فلج پاها و اندام تحتانی میشود این تحقیق به منظور بررسی صفات و مقایسه عملکردبیولوژیکی و دانه درژنوتیپ های دارای نروتوکسین پایین تحت شرایط دیم برروی 16 ژنوتیپ ارسالی ازایکاردا درقالب طرح لاتیس ساده دردوتکرار درایستگاه تحقیقاتی دیم سرارود درسال زراعی 1389 مورد بررسی قرارگرفتند دراین ازمایش ازمیزان پوشش گیاهی تعدادروز تا 50درصد گلدهی تعدادروز تا رسیدگی ارتفاع بوته عملکردبیولوژیک و عملکرددانه یادداشت برداریهای لازم به عمل امد برداشت محصول به صورت بیوماس و دانه بوده و نتیجتا لاین های برتر ازنظر عملکردبیوماس ودانه مشخص شدند نتایج حاکی ازاین بود که ازنظر عملکردبیوماس ژنوتیپ های B111 و رقم محلی کرمانشاه و با 1812 کیلوگرم درهکتار بیشترین عملکردبیولوژیک بیوماس را به خود اختصاص دادند و لاین شماره 299با 1005 کیلوگرم درهکتار حداقل عملکرددرمیان ارقام مورد بررسی دارا بود 10لاین درکلاس شاهدمحلی قرارگرفتند ازنظرعملکرددانه نیز رقم محلی کرمانشاه با 609 کیلوگرم درهکتار حداکثر و ژنوتیپ شماره 1337 با 162 کیلوگرم درهکتار حداقل عملکرد را درمیان ارقام مورد بررسی دارا بودند و درسه لاین درکلاس شاهدمحلی سطح اماری 1درصد قرارگرفتند لاین های رقم محلی کرمانشاه 1330وB222 به ترتیب 609و510و469 کیلوگرم درهکتار بالاترین مقدار عملکرددانه را دارا بوده وهمچنین دراین ازمایش ارتفاع بوته ارقام مورد بررسی بین 32 تا 39/5سانتیمتر قرارداشت که 1326 بیشترین مقدار این صفت را به خود اختصاص داد

لینک کمکی