مقاله بررسي رابطه بين شاخص خشکسالي هواشناسي و رسوب حوزه سد مهاباد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي رابطه بين شاخص خشکسالي هواشناسي و رسوب حوزه سد مهاباد :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: سومین همایش ملی دانشجویی مرتع, آبخیز و بیابان
تعداد صفحات:10
چکیده:
خشکسالی یک پدیده طبیعی است که در اثر تغییرات الگوهای آب و هوایی ناشی از کاهش نزولات جوی کمتر از حد معمول خود به خود به وجود می آید و ادامه آن موجب عدم تعادل اکولوژیکی و هیدرولوژیکی میشود.در این تحقیق وضعیت خشکسالی در ایستگاه کوثر حوزه سد مهاباد مورد بررسی قرار گرفت.با استفاده از داده های بارش و رسوب شاخص بارش استاندارد (SPI) و شاخص رسوب استاندارد (SSI) برای هر ایستگاه طی دوره آماری از سال 1365 تا1388 شمسی به صورت سری زمانی ماهانه و سالانه با استفاده از نرم افزار DIP محاسبه گردید.نتایج نشان داد که با افزایش سری زمانی به صورت ماهانه ضریب همبستگی بین دو شاخص افزایش یافته است.در مقیاس سالانه نیز همبستگی بین دو شاخص 0/551 بدست آمد.از طرفی طی دهه اخیر میزان رسوب حوزه مطالعاتی افزایش یافته است.

لینک کمکی