مقاله بررسي رابطه خودکنترلي با خلاقيت کارکنان دانشگاه پيام نور کرمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي رابطه خودکنترلي با خلاقيت کارکنان دانشگاه پيام نور کرمان :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: کنفرانس ویژگی های ملی 5 گانه تحول در شخصیت ایرانیان و پیشرفت ایران
تعداد صفحات:18
چکیده:
این تحقیق با هدف رابطه بین خودکنترلی با میزان خلاقیت کارکنان دانشگاه پیام نور کرمان انجام شده است. روش تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ جمع آوری داده ها, توصیفی-همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان اداری و آموزشی دانشگاه پیام نور کرمان تشکیل داده اند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و با استفاده از فرمول z تعداد 160 نفر انتخاب گردید. ابزار جمع آوری داده ها دو پرسشنامه خلاقیت تورنس و مقیاس خودکنترلی تانجنی (2004) بود. روایی محتوایی هر دو پرسشنامه به وسیله صاحبنظران تأیید گردید و برای تأیید پایایی, آلفای کرونباخ برای پرسشنامه خودکنترلی 89% و برای پرسشنامه خلاقیت 83% محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده ها از راه آمار توصیفی و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون, کرامر و کای اسکوئر) انجام گرفت. نتایج نشان داد بین خودکنترلی و خلاقیت رابطه معناداری وجود دارد. بین سن و خودکنترلی وابستگی متوسطی وجود دارد. و رابطه بین جنس و خودکنترلی در حد ضعیفی به دست آمد و بین تحصیلات و خودکنترلی رابطه وجود ندارد.

لینک کمکی