مقاله ارزيابي روشهاي مختلف استخراج DNA درگونه هاي مختلف جنس Mentha و بررسي کارايي آنها درواکنش PCR

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي روشهاي مختلف استخراج DNA درگونه هاي مختلف جنس Mentha و بررسي کارايي آنها درواکنش PCR :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
تعداد صفحات:5
چکیده:
اسانس ها آنتی اکسیدان ها و فلاونوییدها ترکیبات اصلی بسیاری ازگیاهان دارویی را تشکیل میدهند این ترکیبات بالاخص انتی اکسیدان ها میتوانند دراثروارد شدن زخم به گیاه باعث اکسید شدن قسمت های مختلف گیاه و محتویات وراثتی همانند DNA گردند امروزه با پیشرفت علم بیوتکنولوژی نشانگرهای مولکولی مختلفی برای بررسی روابط فیلوژنتیکی تهیه نقشه های ژنتیکی گیاهان و حذف نمونه های تکراری دربانک ژن ارایه شدها ست اکثر این روشها نیاز به استفاده ازDNA با کیفیت و خلوص بالا دارند دراین تحقیق سه روش استخراج DNA درگونه های مختلف نعناع موردبررسی و مقایسه قرارگرفتند این روشها شامل روش تغییریافته موری و تامسون روش تغییریافته پریتیلا وهمکاران و روش تغییریافته دلاپورتا و همکاران بود کمیت وکیفیت DNA ژنومی استخراج شده با استفاده ازواکنش زنجیره ای پلیمراز PCR و الکتروفورز روی ژل اگارز مورد مقایسه قرارگرفتند ازبین سه روش مورد بررسی روش موری تامسون تغییر یافته بادوبافر باتوجه به کمیت و کیفیت DNA استخراج شده و وضوح بهترباندها درواکنش زنجیره ای پلیمراز PCR بهترین نتیجه را نشان داد

لینک کمکی