مقاله بررسي اثربخشي واقعيت درماني گروهي برافزايش شادکامي دانشجويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي اثربخشي واقعيت درماني گروهي برافزايش شادکامي دانشجويان :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: کنفرانس ویژگی های ملی 5 گانه تحول در شخصیت ایرانیان و پیشرفت ایران
تعداد صفحات:22
چکیده:
پژوهش حاضربه منظوربررسی اثرروش واقعیت درمانی به شیوه گروهی برافزایش شادکامی صورت گرفت روش تحقیق ازنوع شبه ازمایشی با طرح پیش ازمون پس ازمون با گروه کنترل بود جامعه پژوهش شامل دانشجویان پسردوره کارشناسی دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی بود نمونه پژوهش شامل 24دانشجو بود که ازبین 400نفر دانشجویانی که با نمونه گیری دردسترس به پرسشنامه شادکامی پاسخ دادند و نمرات آنها 1انحراف استاندارد پایین تر ازمیانگین بوده است انتخاب و بصورت تصادفی دردو گروه 12 نفری ازمایش و کنترل جایگزین شدند گروه ازمایش 10 جلسه روشواقعیت درمانی را به مدت 1/5 ساعت درهفته دریافت کردند ولی گروه کنترل هیچ نوع برنامه ای دریافت نکرد ابزار پژوهش پرسشنامه شادکامیا اکسفورد بوده است برای تجزیه و تحلیل داده ها علاوه براستفاده ازروشهای امارتوصیفی ازازمون تحلیل کوواریانس استفاده کردید تحلیل داده ها نشان میدهد که روش واقعیت درمانی به شیوه گروهی بطور معناداری p<0/05 موجب افزایش شادکامی و مولفه های مربوط به آنان گردیده است

لینک کمکی