مقاله ارزيابي رقابت ارقام گندم Triticum aestivum با يولاف وحشي Avena lodoviciana با استفاده از شاخص هاي رقابتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي رقابت ارقام گندم Triticum aestivum با يولاف وحشي Avena lodoviciana با استفاده از شاخص هاي رقابتي :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
تعداد صفحات:8
چکیده:
به منظورارزیابی رقابت ارقام گندم نان بهاره بایولاف وحشی ازمایشی بصورت بلوکهای نواری باچهارتراکم یولاف وحشی صفرو400و80و120 بوته درمترمربع درکرت های طولی و 10رقم گندم نان بهاره درکرت های عرضی باسه تکرار درمزرعه تحقیقاتی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان درسال زراعی 1389-90 اجرا شد نتایج نشان داد که بیشترین شاخص رقابت پذیری درتراکم 40بوته و کمترین مقادیر آ( درتراکمهای 80و120بوته درمترمربع بدست امد همچنین شاخص رقابت پذیری اصلاح شده مورد استفاده ازجنبه های مختلفی برشاخصهای قبلی برتری داشت طوریکه براساس آن یک مقیاس هشت گروهی شامل بسیارحساس حساس نیمه حساس متوسط نیمه متحمل متحمل بسیارمتحمل و مصون بدست آمد ارقام جدیدی مانند چمران دز ویریناک و فلات به ترتیب باشاخص 1/3و1/4و1/6و1/8 جز گروه نیمه حساس و رقم مارون باشاخص 7/0 به عنوان رقم متحمل شناسایی شدند تحمل رقم مارون نشان داد که اصلاح ارقام کم پنجه با تراکم بیش از400 بوته درمترمربع میتواند با تسریع بسته شدن کانوپی گندم خسارت علفهای هرز را به شدت کم کند.

لینک کمکی