مقاله بررسي رابطه خصوصيات خاک با پراکنش گونه هاي گياهي (مطالعه موردي: مراتع شهرستان جوانرود)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي رابطه خصوصيات خاک با پراکنش گونه هاي گياهي (مطالعه موردي: مراتع شهرستان جوانرود) :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: سومین همایش ملی دانشجویی مرتع, آبخیز و بیابان
تعداد صفحات:9
چکیده:
یکی از عوامل موثر بر پوشش گیاهی,خصوصیات خاک می باشد.این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین خصوصیات خاک با پوشش گیاهی در مراتع جوانمرد انجام شد.دو منطقه کلیدی در این مراتع انتخاب و در هر منطقه دو ترانسکت یکی در جهت شیب و دیگری عمود بر جهت شیب مستقر گردید.در طول هر ترانسکت 10 پلات یک متر مربعی مستقر شد و نمونه برداری از خاک به روش سیستماتیک انجام شد.همچنین در هر پلات,لیست گونه ها,درصد پوشش و لاشبرگ ثبت گردید.از خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک,کربن ذره ای,ماده آلی ذره ای,بافت,آهک,کربن و ماده آلی کل,فسفر,اسیدیته,درصد رطوبت اشباع,چگالی ظاهری و حقیقی,تخلخل و درصد گچ اندازی و محاسبه گردید.به منظور تعیین همبستگی خصوصیات خاکی با پراکنش گونه ها,از آنالیز چند متغیره استفاده شد.نتایج نشان داد پارامترهای مختلف خاکی تاثیر یکسانی بر پراکنش گونه های گیاهی ندارند و از بین عوامل خاکی مورد بررسی کربن و ماده آلی,درصد گچ و رطوبت اشباع در پراکنش و استقرار گونه های گیاهی منطقه مورد مطالعه مهمترین می باشند.

لینک کمکی