مقاله مطالعه آلودگي آرسنيک در منابع آب روستاي خضربيگ و بررسي اثرات زيست محيطي آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مطالعه آلودگي آرسنيک در منابع آب روستاي خضربيگ و بررسي اثرات زيست محيطي آن :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات:10

چکیده:

آلودگی توسط فلزات سنگین بویژه آرسنیک از معضلات زیست محیطی منطقه کوهسرخ, واقع در شمال غرب کاشمر است. منطقه مورد مطالعه از نظر تکتونیکی و سیستم ه ای هی دروترمالی فعال بوده و دارا ی ویژگ ی ه ای مرب وط به آتشفشانی جوان است. با توجه به اهمیت موضوع, آلودگی منابع آب روستای خضر بیگ از توابع منطقه کوهسرخ, مورد بررسی قرار گرفت. همراه با نمونه برداری از منابع آب منطقه, پارامترهای صحرایی نیز در زمان نمونه برداری اندازه گ ی ری شده, سپس نمونه ها به روش ICP-OES در آزمایشگاه سازمان زم ین شناس ی و اکتشاف معدن ی کشور مورد تجز ی ه شیمیایی قرار گرفت. با توجه به نتایج تجزیه شیمیایی, بالا بودن مقدار عنصر سمی ارسنیک در دو نمونه مورد شناسا یی قرار گرفت. منشا آلودگی آب روستای خضربیگ به آرسنیک زمین زاد بوده و طبق شواهد موجود رگه ه ای هی دروترمالی موجود در منطقه از منابع آلودگی می باشند. مصرف طولانی مدت آب آلوده به آرسن یک احتمال ابتلا به ب یماریه ایی از جمله ضایعات پوستی و سرطان های گوارشی و ریوی را در انسان و دام ها ی منطقه افزا یش م ی دهد . در ای ن رابطه گوسفندان موجود در یکی از مناطق آلوده به ارسنیک مورد بررسی قرار گرفته و ضایعات شدید پوستی در آن ها مشاهده شد.

لینک کمکی