مقاله بررسي ميزان کنترل پذيري تنه حين آزمون هاي ردگيري هدف در افراد سالم در وضعيت ايستاده مستقيم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي ميزان کنترل پذيري تنه حين آزمون هاي ردگيري هدف در افراد سالم در وضعيت ايستاده مستقيم :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات:8

چکیده:

درک بهتر عملکردهای مختلف سیستم اسکلتی- عضلانی- عصبی ستون فقرات می تواند به اتخاذ راهکارهای مناسب به منظورپیشگیری از بروز کمردرد و نیز ارائه تمرینات درمانی مناسب برای درمان و توان بخشی کمردرد منجر شود. آزمون ردگیری هدف, روششناخته شده ای برای اندازه گیری و کمی کردن عملکرد سیستم عصبی- عضلانی است که در مطالعات متعددی جهت ارزیابیاستراتژی های کنترل عصبی- عضلانی مورد استفاده قرار گرفته است. در مطالعه حاضر با تعیین میزان خطای کنترلی حین آزمون هایردگیری هدف در صفحه گشتاور- گشتاور, به بررسی اثر سرعت و جهت فعالیت ایزومتریک تنه بر روی کنترل پذیری تنه پرداخته شدهاست. نتایج این مطالعه نشان داد که از لحاظ آماری سرعت فعالیت ایزومتریک تنه تأثیری بر روی خطای کنترلی تنه نداشته است, اما اثر متغیر جهت معنادار بود. از سوی دیگر بر پایه نظر سنجی از داوطلبین با توجه به مقیاس دشواری فعالیت (مقیاس Borg), احساس فرد از مقدار تلاش در سرعت های مختلف یکسان نبوده و در سرعت 6%MVE/S داوطلبان حس بهتری از انجام فعالیت داشتند.

لینک کمکی