مقاله بررسي خواص امپدانس نانو پودر اکسيد بيسموت سنتز شده به روش سل-ژل مورد استفاده در الکتروليت پيل سوختي اکسيد جامد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي خواص امپدانس نانو پودر اکسيد بيسموت سنتز شده به روش سل-ژل مورد استفاده در الکتروليت پيل سوختي اکسيد جامد :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات:16

چکیده:

در این پژوهش ابتدا نانو ذرات اکسید بیسموت به روش سل ژل در دما و زمان بهینه سنتز شدند. بطور کلی, این فرایند در سه مرحله تشکیل سل همگن, تشکیل ژل و خشک شدن آن جهت تشکیل پودر خام و کلسینه کردن پودر در دماهای 300 و 500 انجام گرفت. میانگین اندازه ذرات حاصله با کمک دستگاه پراش اسعه ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) بررسی شد. اندزه نانو ذرات بدست آنده کمتر از 50nm گزارش شد. همچنین نتایج به دست آمده از تست های فوق نشاندهنده توافق خوب اندازه ذرات بدست آمده از هر دو آزمایش است. به منظور بررسی مورفولوژی ذرات از میکروسکوپ الکترونی روبشی ( SEM ) و از طیف سنجی IR به منظور بررسی پیوندهای موجود در ذرات تشکیل شده استفاده شد. سپس به منظور بررسی خواص امپدانس از نانو پودر, قرصی تهیه گردید و تحت تست امپدانس در دماهای 600 و 500 و 300 سانتیگراد قرار گرفت و نتایج مورد ارزیابی قرار گرفت.

لینک کمکی