ساماندهي کاربريهاي مزاحم شهري نمونه موردي: بولوارشهيدرستمي مشهد

س یا همایش : کنفرانس ملي چالشهاي معاصر در معماري، منظر و شهرسازيتعداد صفحات :20چکیده مقاله: رشدشهرنشینی بعدازانقلاب صنعتی دراروپا و به تبع آن رشد شهرهای کشورهای درحال توسعه باعث شد ساکنان این شهرها درجایی نزدیک به محل کار خود سکونت یابند به تدریج با گسترش شهرها و قرارگیری کاربریهای مزاحم و الاینده درمحدوده شهرها توجهبه مفهوم برنامه ریزی کاربردی اراضی شهری شکل گرفت برنامه ریزی مذکور رسیدن به شهر پایدار اسایش شهروندان و ایجادسیمای زیبای شهری را ازاهم اهداف خود قرارداده بود و توجه خاصی به انتقال کاربری های الاینده به خارج ازمحدوده شهر و جایگزی

مقاله پشتيباني از مديريت زنجيره تأمين مقاوم با روش نوآوري TRIZ

بررسي رابطه مستمرکيفيت با بقاء بنگاه اقتصادي

س یا همایش : اولين همايش ملي اقتصاد صنعتي ايرانتعداد صفحات :13چکیده مقاله: کسی که میخواهد بماند باید مبارزه کند و کسی که دست از مبارزه بردارد آن هم در جهانی که هستی انسان بستگی به مبارزه دارد، استحقاق ماندن را ندارد ( آدولف هیتلر) در جامعه صنعتی حاضر رشد صنعت همراه با ظهور روزافزون تکنولوژی، نفوذ اینترنت، لوازم رسانهای، تبلیغات گسترده انواع محصولات، افزایش آگاهی و تغییر سلایق مشتریان را به دنبال داشته و عرصه را برای بقا و رقابت بنگاههای اقتصادی تنگتر نموده است. از طرفی، مسئله قاچاق کالا و محصولات ارزان سبب فزونی عرضه بر تقاضا بوده و شرایط ورشکس