مقاله نگاهي تاريخي و حقوقي بر جزاير تنب و ابوموسي

بررسي تأثير رهبري تحول آفرين برعملکرد کارکنان

س یا همایش : همايش ملي سيماي مديريت آموزشي در عصر تکنولوژي اطلاعات و ارتباطاتتعداد صفحات :14چکیده مقاله: موضوع این مقاله بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر عملکرد کارکنان می باشد. هدف از این مقاله بررسی مفهوم رهبری تحول آفرین، نفوذ آرمانی، ترغیب ذهنی، انگیزش الهام بخش، ملاحظات فردی، عملکرد سازمانی است. روش پژوهشی اسناد تحلیلی و استفاده از منابع چاپی والکترونیکی می باشد. یافته های این پژوهش بیانگر آن است هدف مهم رهبران تحول آفرین بعد از ایجاد تغییرات برای سازگاری با محیط، ایجاد تغییرات مناسب در جهت ارتقاء عملکر د سازمانی می باشد. به عبارت دیگر رهب

مقاله سيستم هاي توليدهمزمان برق و حرارت درساختمان ها : تحليل انرژي و اگزرژي